Ministry of Education《Dictionary of Chinese Idioms》

:::

Homepage〉Idiom search〉辭典附錄〉修訂本參考資料〉[頓口無言]

頓口無言

Print  
FontSmallMediumLarge
Idiom頓口無言(啞口無言)
Bopomofoㄉㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ˊ ㄧㄢˊ
Pinyindùn kǒu wú yán
Interpretation一時無話可說。《警世通言.卷二.莊子休鼓盆成大道》:「那婆娘看了這四句詩,羞慚滿面,頓口無言。」《官場現形記》第三○回:「這件事不要來問我,你去同你令愛小姐商量。冒得官聽了,頓口無言。」
Appendix修訂本參考資料
︿
Top